Zásady spracúvania osobných údajov

Prečo a akým spôsobom sú spracúvané vaše osobné údaje

Ako náš zákazník, návštevník webu alebo odberateľ noviniek nám zveruje svoje osobné údaje. My podľa GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Preto všetky takto získané osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom, ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Zoznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania osobných údajov a vašimi právami.

[su_spacer size=“30″]

Kto sme

Charinet, s.r.o.

Za dráhou 1919/27

03401 Ružomberok

IČO: 46 241 795

DIČ: 2023290401

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č.: 54904/L

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Udelením súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov na našej webovej stránke www.charinet.sk vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním aspoň na jeden konkrétnym účel uvedený nižšie.

[su_spacer size=“30″]

Aké osobné údaje uchovávame a na aký účel ich spracúvame

 

1. Kontaktný formulár

Keď nám ako návštevník webu odošlete kontaktný formulár, zbierame údaje nachádzajúce sa v tomto formulári: meno, email, tel. číslo. Tieto údaje budú spracovné len za účelom spätného kontaktovania vašej osob, aby sme mohli zodpovedať vaše otázky alebo vybaviť vaše dopyty (s výnimkou ak sa výslovne prihlásite na odoberanie newslettra).

Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a sú získavané výhradne za účelom zodpovedania otázky či vybavenia dopytu.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa – záujem zodpovedať vaše otázky a reagovať na vaše dopyty. Proti tomuto oprávnenému záujmu môžete namietať emailom na charinet@charinet.sk.

Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

2. Objednávkový formulár

Keď nám ako návštevník webu odošlete objednávkový formulár za účelom vybavenia objednávky a uzatvorenia zmluvy, zbierame údaje nachádzajúce v tomto formulári: meno a priezvisko, email, tel.číslo. Tieto údaje budú spracované len za účelom spätného kontaktovania vašej osoby, aby sme na základe mohli uzatvoriť zmluvu.

Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v rámci využitia objednávkového formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom vybavenia vybavenia objednávky.

Právny základ: plnenie povinností – dotknutá osoba prejavili vôľu uzatvoriť zmluvu s prevádzakovateľom. Proti tomuto môžete namietať emailom na charinet@charinet.sk.

Objednávkové formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

3. Registrácia na webovej stránke

Keď sa ako návštevník webu registrujete na našej webovej stránke a využívate svoje konto, zbierame osobné údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb registrovaným užívateľom: meno a priezvisko, email, tel. číslo, adresa. Tieto osobné údaje sú spracúvané len za účelom zriadenia užíveteľského účtu a poskytovania služieb určeným pre registrovaných užívateľov akými sú: spracovanie objednaných služieb, uloženie zmlúv v pdf formáte, uloženie faktúr za objednané služby.

Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v rámci registrácie, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom poskytnutia služieb registrovaným užívateľom.

Právny základ: plnenie povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Registrácie nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

4. Marketing

Ak ste nám udelili súhlas formou zaškrtnutia opt-in okna a zanechania vašej emailovej adresy, budú tieto údaje použité na marketingové účely. Pod marketingový účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters a informácie o našich službách.

Na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež ponuky tretích osôb alebo využiť vašu emailovú adresu pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku.

Spracovaním osobných údajv môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní alebo poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Právny základ: udelenie súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili alebo prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na prevádzkovaeľa na charinet@charinet.sk.

Newslettere nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

5. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Pri poskytovaní služieb alebo plnení zmluvy zbierame osobné údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy: fakturačné údaje, emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, prípadne korešpondenčná adresa.

Právny základ: plnenie zmluvy

6. Vedenie účtovníctva

Ak ste našim zákazníkom zbierame osobné údaje nevyhnutne potrebné na vyhovenie zákonnej povinnosti na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Právny základ: plnenie zákonných povinností prevádzakovateľom

7. Analytika

Počas vašej návštevy na stránkach sú z technických dôvodov zaznamenávané IP adresy, z ktorých ste navštívili naše stránke, ako dlho ste na stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Na základný zber štatistických údajov, napr. použitím meracieho kódu Google Analytics, sa súhlas nevyžaduje.

Na našich stránkach využívame automatické profilovanie za účelov skvalitňovania našich služieb. Dochádza k tomu na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu. Na profilovanie využívame Google Adwords, Facebook.

Proti profilovaniu môžete podať námietkuna charinet@charinet.sk, ktorá bude vybavená v lehote 30 dní od doručenia.

 

[su_spacer size=“30″]

Súbory cookies

Aby sme zabezpečili riadne fun­go­va­nie tejto we­bo­vej stránky, pri jej pre­ze­raní nie­kedy ukla­dáme na va­šom po­čí­tači alebo mo­bil­nom za­ria­dení malé dá­tové sú­bory, nazývané co­okie.

Vďaka nim získavame informácie o vašich krokoch a nastaveniach. Uľahčuje to vám to ďalšiu návštevu, nebudete musieť napr. opätovne zadávať prihlasovacie meno, emailovú adresu alebo meniť nastavenia, ktoré ste si predtým prestavili.

Sú­bory co­okie mô­žete po­u­ží­vať či zma­zať – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke www.about­co­okies.org.

Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okie vo va­šom za­ria­dení a väč­šinu pre­hlia­da­čov na­sta­viť tak, aby ste zne­mož­nili ich ukla­da­nie.

Po­u­ží­vame nie­koľko ty­pov co­okie – do­časné sa vy­mažú ako­náhle opus­títe naše stránky, trvalé zo­stanú vo va­šom za­ria­dení, kým ne­up­ly­nie ich plat­nosť alebo do ich ruč­ného vy­ma­za­nia.

Pre pre­vádzku sú naj­dô­le­ži­tej­šie zá­kladné sú­bory co­okie, ktoré umož­ňujú po­u­ží­va­nie hlav­ných fun­kcií, kto­rými sú napr. za­pa­mä­ta­nie pri­hlá­se­nia, pred­vy­pl­ne­nie for­mu­lá­rov a pod.

Pre­vádz­kové sú­bory co­okie nám po­má­hajú lep­šie vás spoz­nať a vďaka nim mô­žeme zlep­šiť náš ob­sah či di­zajn. Slú­žia na ana­lýzu, zhro­maž­ďujú šta­tis­tické in­for­má­cie, uka­zujú nám, kde ste na na­šom webe klikli a akú stránku ste na­po­sledy nav­ští­vili.

Funkčné sú­bory co­okie nám po­má­hajú vy­lep­šiť funkč­nosť stránky. Pa­mä­tajú si, čo ste pri po­sled­nej náv­števe zme­nili a pri ďal­šej náv­števe tak ne­bu­dete mu­sieť opäť me­niť na­sta­ve­nia, ktoré ste pred­tým zme­nili.

Re­klamné sú­bory co­okie po­u­ží­vame na zo­bra­ze­nie ob­sahu re­klám, ktoré sa pris­pô­so­bujú va­šim zá­uj­mom a teda vám mô­žeme po­núk­nuť re­klamy, ktoré by mohli byť pre vás zau­jí­mavé. Nám na­opak po­má­hajú lep­šie za­cie­liť priamu mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu a me­rať efek­tív­nosť re­klam­ných kam­paní.

Na na­šej stránke mô­žete nájsť in­teg­ro­vaný ob­sah z iných we­bov, preto môžu byť po­čas po­u­ží­va­nie na­šej we­bo­vej lo­ka­lity vy­tvo­rené sú­bory co­okie tre­tích strán, ktoré ne­pod­lie­hajú na­šej kon­trole. Je to na­prí­klad v prí­pade ak pre­ze­ráte vi­deo z You­Tube alebo od­kaz z Fa­ce­bo­oku či Twit­teru. Ak chcete ve­dieť, ako tieto tre­tie strany po­u­ží­vajú sú­bory co­okie, pre­čí­tajte si zá­sady ochrany sú­kro­mia a po­u­ží­va­nie co­okie týchto slu­žieb.

[su_spacer size=“30″]

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

[su_spacer size=“30″]

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje sa u prevádzakovateľa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, za ktorým boli prevádzakovateľovi poskytnuté.  Najviac však po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, účtovnícke, archivácia) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov neodvoláte.

[su_spacer size=“30″]

Aké práva máte nad svojimi údajmi

V zmysle GDPR máte (ako dotknutá osoba) tieto práva:

 • právo na opravu: dotknutá osoba má právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú jej osoby a právo na doplnenie neúplných osobných údajov
 • právo na výmaz (právo na „zabudnutie“): dotknutá osoba má právo, aby sa bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré sa získali a spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa priameho marketingu vrátane profilovania,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

V takomto prípade prevádzkovateľ vymaže všetky osobné údaje zo systému, aj zo systému všetkých ďalších zpracovateľov a záloh.

V niektorých prípadoch je prevádzkovateľ viazaný zákonnou povinnosťou, napr. evidencia daňových dokladov po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade vymaže všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom.

 • právo na prenosnosť údajov: dotknutá osoba má právo požiadať  o poskytnutie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe jej súhlasu, vo forme, ktorá umožňuje ich prenos inému prevádzkovateľovi
 • právo namietať: dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom. Právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • právo na odvolanie súhlasu: dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; o čom musí byť pred poskytnutím súhlasu informovaný. Súhas môže odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 • právo na informácie: dotknutá osoba má právo na informácie. Toto jej právo je naplnené touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov.
 • právo na prístup k informáciám: dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúva, má právo kedykoľvek prevádzakovateľa požiadať a prevádzkovateľ je jej povinný doložiť v lehote 30 dní, aké osobné údaje spracúvame a prečo.
 • právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov: pokiaľ má dotknutá osoba pocit, že s jej údajmi prevádzkovateľ nezachádza v súlade so zákonom, má právo podať návrh na začatie konanie na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak máte takéto podozrenie, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Toto podozrenie preveríme a v prípade, že zistíme pochybenie vykonáme nápravu.

[su_spacer size=“30″]

S kým zdieľame vaše údaje

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Na zpracovateľské operácie, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie tretích strán, napr.:

 • Google – Google Analytics, Google Adwords
 • Facebook – Fb Pixel
[su_spacer size=“30″]

Neposkytuje osobné údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše údaje sú citlivá záležitosť a nestotožňujeme sa žiadnym obchodovaním s osobnými údajmi.

Výnimkou sú Sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov.

[su_spacer size=“30″]

Mlčanlivosť

Všetci naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnúté žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 24.5.2018.

[su_spacer size=“30″]